Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeKapalinyBrzdová kapalina Motul Dot 3 and 4 0.5L

Brzdová kapalina Motul Dot 3&4 0.5L

Brzdová kapalina Motul Dot 3&4 0.5L Plně syntetická brzdová kapalina splňující normy... více zde »
Kód produktu: 53MOTDOT3405
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
179 Kč
147,93 Kč bez DPH
počet

Popis: Brzdová kapalina Motul Dot 3 and 4 0.5L

Brzdová kapalina Motul Dot 3&4 0.5L

Plně syntetická brzdová kapalina splňující normy DOT pro hydraulické brzdové a spojkové systémy automobilů a motocyklů, odpovídající doporučení výrobce DOT 4.

Vlastnosti:
Bod varu na horní hranici rozmezí, které vyžaduje norma DOT 4, tj. 245°C, což umožňuje snadnou a trvalou účinnost brzd i za velmi těžkých podmínek. Tato kapalina je neutrální vůči spojům a těsněním v brzdových systémech a má antikorozní účinky. Je mísitelná s výrobky deklarující normy DOT 3 a 5.1, pokud neobsahují silikonové přísady.

Specifikace: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4.


Standardní věty o nebezpečnosti :
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici (požitím).

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte …

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce :
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici .


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist