Domů Tipy na dárkyGelový prostředek na čištění S100 2L

Gelový prostředek na čištění S100 2L

Universální prostředek pro čištění a údržbu motocyklu.Unikátní složení kapalného gelu zaručuje... více zde »
Kód produktu: AIKS 2031
Výrobce: S100
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
Původně: 743 Kč
Ušetříte: 4 Kč
739 Kč
610,74 Kč bez DPH
počet

Popis: Gelový prostředek na čištění S100 2L

Universální prostředek pro čištění a údržbu motocyklu.
Unikátní složení kapalného gelu zaručuje dobrou penetraci a snižuje odtok z ošetřených oblastí.
Snadno odstraňuje i zaschlé nečistoty a nepříjemné usazeniny, jako např. řeťezové mazivo. Poskytuje velmi dobrou ochranu choulostivých povrchů, např. hliník nebo chrom.
Prostředek neobsahuje kyseliny a je antikorozní.
Množství 2L.Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.

R22 Zdraví škodlivý při požití.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace:
P501 Zneškodněte obsah / nádobu bezpečným způsobem.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist