Leštěnka Motul E6 Chrome Alu Polish
(2)

Leštěnka Motul E6 Chrome Vlastnosti:Lehce roztíratelný krém, který výborně čistí, obnovuje a... více zde »
Kód produktu: 54MOT103001
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
139 Kč
114,88 Kč bez DPH
počet

Popis: Leštěnka Motul E6 Chrome Alu Polish

Leštěnka

Motul E6 Chrome

Vlastnosti:
Lehce roztíratelný krém, který výborně čistí, obnovuje a leští všechny chromované a hliníkové díly motocyklů i automobilů. Obvzláště vhodný pro všechny, co vlastní či renovují staré veterány.

Balení: 100 ml


Bezpečnostní pokyny:
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOT HIAZOL-3(2H)-ONE. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Relevantní věty:
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist