Motul E4 perfect seat

Moto příslušenství Motul E4 perfect seat Výkonný čistič a obnovitel vzhledu pro všechna... více zde »
Kód produktu: 91MOT102999
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
224 Kč
185,12 Kč bez DPH
počet

Popis: Motul E4 perfect seat

Moto příslušenství

Motul E4 perfect seat

Výkonný čistič a obnovitel vzhledu pro všechna vinylová sedla. Protiskluzové složení a UV ochrana chrání před vyblednutím

Obsah: 250 ml


Bezpečnostní pokyny:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.


Relevantní věty:
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist