Motul Engine Clean Moto 200 ml

Moto příslušenství Motul Engine Clean Moto balení 200 ml Čisticí přísada do oleje pro všechny... více zde »
Kód produktu: 73MOT101062
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
299 Kč
247,11 Kč bez DPH
počet

Popis: Motul Engine Clean Moto 200 ml

Moto příslušenství

Motul Engine Clean Moto balení 200 ml

Čisticí přísada do oleje pro všechny čtyřtaktní motocykly.

Vlastnosti Motul Engine Clean:Používá se před výměnou oleje, neutralizuje agresivní produkty, které vznikají při spalování, a rozpouští usazeniny v celém olejovém systému. Vyčištěný motor po nalití nové náplně získává optimální výkonové vlastnosti. Navíc dochází ke snížení spotřeby oleje, snížení opotřebení, a tím i prodloužení životnosti jeho součástí.

Obsah balení: 200 ml


Standardní věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist