Motul Fuel system clean moto 200ML

Moto příslušenství Motul Fuel system clean moto 200ML Popis produktuFuel system clean moto je... více zde »
Kód produktu: 73MOT102178
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
349 Kč
288,43 Kč bez DPH
počet

Popis: Motul Fuel system clean moto 200ML

Moto příslušenství

Motul Fuel system clean moto 200ML

Popis produktu
Fuel system clean moto je přísada do paliva pro komplexní vyčištění palivového systému motocyklů.
Balení: 200ML

Vlastnosti
Vyčistí spalovací prostor, karburátor nebo vstřikovací zařízení a odstraní kondenzovanou vodu z palivové nádrže. Kvalitní přísady současně chrání systém při tomto procesu tak, aby nedošlo k nežádoucímu tření nebo opotřebení vlivem rozpuštěných částic. Pravidelné používání přípravku zvyšuje výkon motoru a snižuje spotřebu paliva.


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist