Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeOlejeOlej do tlumičů Motul Fork Oil 10W 1L

Olej do tlumičů Motul Fork Oil 10W 1L

Olej do tlumičů Motul Fork Oil 10W 1L Hydraulická kapalina pro teleskopické standardní a... více zde »
Kód produktu: 51MOTFORKO10W1L
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
419 Kč
346,28 Kč bez DPH
počet

Popis: Olej do tlumičů Motul Fork Oil 10W 1L

Olej do tlumičů Motul Fork Oil 10W 1L

Hydraulická kapalina pro teleskopické standardní a převrácené vidlice.
Balení: 1 litr


Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist