Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeOlejeOlej do zadního tlumiče Motul Shock Oil Factory Line 1L

Olej do zadního tlumiče Motul Shock Oil Factory Line 1L

Olej do zadního tlumiče Motul Shock Oil Factory Line 1L 100% syntetický hydraulický olej pro... více zde »
Kód produktu: 83MOTSHOFL1L
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
459 Kč
379,34 Kč bez DPH
počet

Popis: Olej do zadního tlumiče Motul Shock Oil Factory Line 1L

Olej do zadního tlumiče Motul Shock Oil Factory Line 1L

100% syntetický hydraulický olej pro tlumiče používané při silničních závodech a motokrosu.


Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/....

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist