Přípravek do myčky na řetězy S100

Přípravek do myčky na řetězy S100 Obsah: 500 ml Čistič řetězu S100 je speciálně přizpůsoben... více zde »
Kód produktu: AIKS 2367
Výrobce: S100
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
555 Kč
458,68 Kč bez DPH
počet

Popis: Přípravek do myčky na řetězy S100

Přípravek do myčky na řetězy S100

Obsah: 500 ml

Čistič řetězu S100 je speciálně přizpůsoben pro použití s myčkou Kettenmax a je vhodný pro všechny moto řetězy O / X / Z kroužků, které jsou předmětem vysoké zátěži. Má nízkou viskozitu, která ve spojení se štětinami z Kettenmax zajistí maximální čistící účinek.
Ochrana proti korozi.

Standardní věty o nebezpečnosti :
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým mnoţstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

   


 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist