Sprej k ošetření plastů Motul E9 Wash Wax
(2)

Moto příslušenství, Sprej k ošetření plastů Motul Wash Wax Víceúčelový čistící prostředek pro... více zde »
Kód produktu: 89MOTWASHWAX51
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
179 Kč
147,93 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej k ošetření plastů Motul E9 Wash Wax

Moto příslušenství, Sprej k ošetření plastů Motul Wash Wax

Víceúčelový čistící prostředek pro motocykly a příslušenství. Čistí povrch motorových vozidel, po nanesení lze zasychající film rozleštit, a tím dosáhnout lesklého povrchu odolného vůči vodě a nečistotám. Odstraňuje mastné skvrny a nečistoty bez použití vody a zanechává na povrchu motocyklových součástí vysoký lesk.

Balení: 400 ml


Standardní věty o nebezpečnosti :
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování :
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H301 Toxický při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist