Domů Tipy na dárkySprej Motul E2 Moto Wash 1L

Sprej Motul E2 Moto Wash 1L

Moto příslušenství Motul E2 Moto Wash MOTUL Moto Wash je výkonný biologicky odbouratelný... více zde »
Kód produktu: 75MOT102997
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
319 Kč
263,64 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej Motul E2 Moto Wash 1L

Moto příslušenství

Motul E2 Moto Wash

MOTUL Moto Wash je výkonný biologicky odbouratelný čistič a odmašťovač pro celý motocykl, včetně plastových a kovových dílů, laku a pryže. Kompletně vyčistí největší nečistoty a nánosy bez zanechání stop. Zanechává korozi odolný film pro ochranu laku a kovových komponentů. Opláchněte povrch a poté postříkejte kompletně celé vozidlo. Počkejte 2 minuty a poté setřete houbou. Kompletně spláchněte vodou a počkejte dokud přípravek neuschne. Nepoužívejte Moto Wash na slunci nebo na horkém povrchu.

Biologicky odbouratelné do 23 dnů z 99% (vnitřně a beze zbytku biologicky odbouratelné), podle metody OECD 302B.

Balení: 1L

Standardní věty o nebezpečnosti :
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpecné zacházení - Reakce :
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Relevantní věty:
H301 Toxický při požití. 
H301 + H311 Toxický při požití a při styku s kůží. 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. 
H311 Toxický při styku s kůží. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H330 Při vdechování může způsobit smrt. 
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist