Sprej Motul M2 helmet interior clean

Motul helmet interior cleanKompletně čistí a neutralizuje nepříjemné pachy z vnitřních... více zde »
Kód produktu: 39MOT102993
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
169 Kč
139,67 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej Motul M2 helmet interior clean

Motul helmet interior clean
Kompletně čistí a neutralizuje nepříjemné pachy z vnitřních výstelek přileb, je dermatologicky testovaný a nedráždí pokožku.
Splňuje normy: NF EB 1040, 1276
Obsah: 250 ml

 

Standardní věty o nebezpečnosti :
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Relevantní věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H301 + H311 Toxický při požití a při styku s kůží.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist