Sprej na brzdy Motul P2 Brake Clean

Moto příslušenství, Sprej na brzdy Motul Brake Clean Velmi účinný odmašťovací prostředek pro... více zde »
Kód produktu: 28MOTBRACL61
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
239 Kč
197,52 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na brzdy Motul P2 Brake Clean

Moto příslušenství, Sprej na brzdy Motul Brake Clean

Velmi účinný odmašťovací prostředek pro všechny kovové součásti a elektrická vedení.

Vlastnosti:
Odmašťuje povrch kovových předmětů po několika sekundách pouhým poprášením. Je neutrální vůči kovovým, lakovaným a plastovým předmětům. Použití pro odmašťování brzdových kotoučů a třmenů brzd a elektrických kontaktů.

Obsah balení: 400 ml.


Standardní věty o nebezpečnosti :
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích cest muže zpusobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P301 + P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékare/....
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování :
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist