Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeSprejeSprej na mazání řetězu Motul C2+ Road Plus 400 ml

Sprej na mazání řetězu Motul C2+ Road Plus 400 ml

Moto příslušenství, Sprej na mazání řetězu Motul Bílé mazivo speciálně vyvinuté pro mazání... více zde »
Kód produktu: 00MOTCHAINRO04
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
219 Kč
180,99 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na mazání řetězu Motul C2+ Road Plus 400 ml

Moto příslušenství, Sprej na mazání řetězu Motul

Bílé mazivo speciálně vyvinuté pro mazání řetězů všech silničních motocyklů a motokár: Vhodné pro řetězy s O-Ring, X-Ring, Z-Ring.
Zůstává přilnavý za vysoké rychlosti.
1. Velice nízký odpor otáčení pro vyšší výkon.
2. Prodlužuje životnost řetězu snížením tření, odolnost vodě, soli a chrání před rezivěním. Přilnavé a nelepivé mazivo.
Odolnost proti opotřebení a extrémnímu tlaku.
Před mazáním vyčistěte řetěz pomocí MOTUL Chain Clean.
Nádobu protřepejte a naneste pomocí trubičky po celé délce řetězu.
Nechte zaschnout.
Obsah: 400 ML

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P321 Odborné ošetření (viz na štítku).
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

  

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist