Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeSprejeSprej na mazání řetězu Motul C3 Off Road 400 ml

Sprej na mazání řetězu Motul C3 Off Road 400 ml
(2)

Moto příslušenství, Sprej na čištění řetězu Motul Off Road 400 ml Motul Chain Lube Off Road je... více zde »
Kód produktu: 79MOTCHAINOFF04
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
329 Kč
271,90 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na mazání řetězu Motul C3 Off Road 400 ml

Moto příslušenství, Sprej na čištění řetězu Motul Off Road 400 ml

Motul Chain Lube Off Road je univerzální prostředek pro mazání všech druhů motocyklových řetězů - motokrosových, silničních a ostatních používaných mimo silnici.

Vlastnosti:
Je určený pro všechny druhy řetězů včetně O-RING a X-RING článků. Je zabarvený do žluta, čímž signalizuje místa, kde je nutné jej dodatečně aplikovat. Prodlužuje životnost řetězu tím, že snižuje tření a odpuzuje části písku a hlíny. Proto je obzvláště doporučen pro terénní podmínky - motokros, enduro a trial.

Balení: 400 ml


Standardní věty o nebezpečnosti:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/....
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

  

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist