Domů Tipy na dárkySprej na opravu pneu Motul P3 Tyre repair 300 ml

Sprej na opravu pneu Motul P3 Tyre repair 300 ml
(2)

Sprej na opravu pneu  Motul Tyre repair 300ML Aerosolový přípravek na opravu a nafouknutí... více zde »
Kód produktu: 00MOT101925
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
229 Kč
189,26 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na opravu pneu Motul P3 Tyre repair 300 ml

Sprej na opravu pneu 

Motul Tyre repair 300ML
Aerosolový přípravek na opravu a nafouknutí poškozené pneu.
Vlastnosti: Určený pro pneumatiky s duší i bezdušové.
Umožňuje ujetí stovek km před definitivní opravou.
Použitý LATEX nesnižuje užitnou hodnotu pneumatiky.
Vhodný pro pneumatiky do 16'.
Tlak v nádobce je dostatečný pro nafouknutí všech druhů pneumatik automobilů i motocyklů.

 

Standardní věty o nebezpečnosti :
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování :
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici.

 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist