Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeSprejeSprej na vzduchové filtry Motul A2 Air Filter 400 ml

Sprej na vzduchové filtry Motul A2 Air Filter 400 ml

Moto příslušenství, Sprej na vzduchové filtry Motul Air Filter 400 ml MOTUL Air Filter Oil... více zde »
Kód produktu: 50MOTULAIRFILSP04
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
229 Kč
189,26 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na vzduchové filtry Motul A2 Air Filter 400 ml

Moto příslušenství, Sprej na vzduchové filtry Motul Air Filter 400 ml

MOTUL Air Filter Oil Spray je olej speciálně vyvinutý pro údržbu pěnových vzduchových filtrů terénních motocyklů a čtyřkolek.
Zlepšuje efektivitu vzduchového filtru pro lepší vytvoření směsi vzduchu a paliva.
Efektivně zadržuje prach, bláto, písek pro větší životnost motoru.
Zabraňuje vniknutí vody do filtru.
Obsah: 400 ml


Standardní věty o nebezpečnosti :
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování :
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist