Po-pá 09:00 - 19:00 | So 09:00 - 16:00

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - Anila s.r.o. a kupujícím.

Formuláře k vyplnění zde.

 

Prodávající:
Anila s.r.o.
Hlavní 12 Šenov, 73934
IČ 27774368, DIČ: CZ27774368, Zobrazit kontakty

Kupující:
Kupujícím je spotřebitel, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.


I. Objednávka a cena zboží
- ceny u zboží v e-shopu www.moto-obleceni.cz jsou platné do vyprodání zásob
- objednat zboží lze vložením zboží do nákupního košíku a odesláním objednávky
- uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak
- jsme plátci DPH
- převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky

II. Dodání zboží
- pokud je u zboží uvedene skladem je dodací doba do 2 pracovních dnů
- pokud je u zboží uvedeno, že není skladem bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně
- kupující je povinen zboží převzít a zaplatit
- doporučujeme také ihned zboží překontrolovat a případné nesrovnalosti co nejdříve oznámit
- v případě zjevného poškození zásilky prosím ihned informujte přepravce, popř. zásilku odmítněte
- více o cenách a možnostech přepravy- nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč
- prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat
- náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje

III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to kdykoli před dodáním zboží

- kupující může odstoupit od smlouvy do 100 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby

- odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 100 denní lhůtě, nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží

- kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje

- kupující může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným (Anila s.r.o., Dobrá 72, 739 51 Dobrá, tel.+420 555 333 957, adresa pro doručování el. pošty info@motoobleceni.cz) formulář ke stažení zde. Kupující pro usnadnění komunikace může použít vzorový formulář pro vrácení zboží, není to však jeho povinností.

- prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, nedohodnou-li se na jiném způsobu.

Přijaté peněžní prostředky prodávající může kupujícímu vrátit, ale až po obdržení vráceného zboží nebo až kupující prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle toho co nastane dříve.

- nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich

- zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození

- náklady vrácení zboží nese kupující

- pokud je  vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku

- prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy na základě chybně uvedené ceny, která je neadekvátní k obvyklé ceně nabízeného produktu. Taková chyba může nastat zásahem vyšší moci nebo technickou chybou, kterou prodávající není schopen ihned odhalit  

 

Výjimky dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv:

na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; 

na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; 

o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby jakož i zboží , které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím na jeho výslovnou žádost;

o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;

o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil; 

o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik (s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání); 

o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku,  stravování nebo využití volného času poskytovaných k určitému datu nebo v určitém období nebo 

uzavíraných na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být kupující fyzicky přítomen. 


IV. Záloha na exkluzivní a speciální objednávky
- při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-100% z prodejní ceny zboží
- prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží
- záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

V. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
- pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá
- kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny a to nejpozději do dvou let od převzetí zboží ; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti
- pokud není oprava nebo výměna zboží možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši a to na základě odstoupení od smlouvy
- během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží
- prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil
- u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána

Zákonná práva z vad

- kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

- ve výše uvedené lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

- podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala

- u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny

- vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy

 

- prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití


VI. Reklamace
- kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku
- pro usnadnění komunikace je vhodné použít reklamační formulář- kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná
- nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy
- kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi)
- lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu
- zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, doporučujeme zásilku pojistit
- prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí)
- reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, po uplynutí této lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu
- záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout
- prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace podle jeho požadavku na kontaktní údaj uvedený v reklamačním protokolu nebylo-li písemně dohodnuto jinak.
- u oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených náklady

- v případě vyřízení reklamace vrácením peněz nebo odstoupením od smlouvy je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání a to do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení

- kupující je povinen si vyzvednout reklamované zboží do 10 dnů od obdržení informace, že byla reklamace vyřízena, nejpozději však do 1 měsíce. Pokud si kupující nevyzvedne v uvedené lhůtě reklamované zboží na prodejně, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10 Kč denně. Pokud si nevyzvedne kupující zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si ho vyzvednout, má prodávající právo výrobek prodat a výtěžkem z prodeje uhradit poplatky za uskladnění a náklady prodeje. Zbytek výtěžku vyplatí prodávající po uplatnění kupujícímu.


VII Ochrana osobních údajů
- kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy
- kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
- dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů
- kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady

Celé znění ochrany osobních údajů zde

VIII Mimosoudní řešení sporů
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů § 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Zákazník (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

 

IX Řešení sporů
- vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy
- dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vplatném znění, vykonává Česká obchodní inspekce - www.coi.cz


X Ostatní
- veškeré uvedené telefonní kontakty na našich stránkách jsou standardními tarify telekomunikačních služeb a ceny hovorů jsou závislé dle vašeho operátora
- ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů
- účinnost obchodních podmínek od 21.2.2023

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku