Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeSprejeSprej na čištění řetězu Motul C1

Sprej na čištění řetězu Motul C1
(1)

Moto příslušenství, sprej na čištění řetězu Čistící prostředek na všechny druhy motocyklových... více zde »
Kód produktu: C007748Z
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
269 Kč
222,31 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na čištění řetězu Motul C1

Moto příslušenství, sprej na čištění řetězu

Čistící prostředek na všechny druhy motocyklových řetězů, včetně O a X-Ring řetězů. Odstraňuje velmi rychle a důkladně i ztvrdlé nečistoty pevně přilepené na řetězu a silně znečištěné řetězy.
Řetěz je možné následně očistit kartáčem.
Pravidelné čištění prodlužuje životnost řetězu a řetězových kol.
Obsah: 400ml


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist